OGŁOSZENIE

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/2021

Rady Nadzorczej z dnia 10 września 2021 roku

 

Rada Nadzorcza Spółki POLSKA GRUPA OPAKOWANIOWA

OPAKOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

adres: ul. Karola Łowińskiego 7D, 31-752 Kraków

zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie
badania sprawozdań finansowych

za rok obrotowy 2021 oraz za rok obrotowy 2022

§1

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania:

 1. Za rok obrotowy 2021 Spółek:

a) Zakład Produkcji Opakowań OPAKOMET Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 09 marca 2021 roku,

b) OPAKOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 09 marca 2021 roku,

c) POLSKA GRUPA OPAKOWANIOWA OPAKOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres od dnia 10 marca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,

 1. Za rok obrotowy 2022 Spółki POLSKA GRUPA OPAKOWANIOWA OPAKOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

§2

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółki (adres: ul. Karola Łowińskiego 7D, 31-752 Kraków) w godzinach od 9.00 do 14.00, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do siedziby Spółki) z adnotacją: „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2021 i 2022”, w terminie do dnia 30 września 2021 roku.

§3

Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej:

 1. Przedstawiciel firmy audytorskiej przeprowadzający badanie sprawozdań finansowych powinien być obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonującej oceny sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy oraz jeżeli będzie to konieczne na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe w celu złożenia wyjaśnień i informacji.
 1. Rada Nadzorcza oczekuje przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu Spółki (w formie listu do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

§4

Oferta firmy audytorskiej powinna zawierać:

a) informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności;

b) datę i nr wpisu do rejestru biegłych rewidentów;

c) datę i nr wpisu na listę firm audytorskich;

d) informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;

e) oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską ustawowo określonych warunków
do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych;

f) cenę netto za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań
z tych badań, uwzględniającą wszystkie koszty za realizację przedmiotu zamówienia;

g) wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych;

h) kopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;

i) informacje dotyczące pozycji na rynku, doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych
w okresie pięciu ostatnich lat wraz z podaniem nazwy badanych podmiotów oraz doświadczenia w badaniu sprawozdań firm z branży, w której działały Spółki lub działa Spółka.

§5

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbędzie się po upływie terminu składania ofert podanego w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia.

§6

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania oraz niespełniające wymogów zawartych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu.

§7

Wymagany termin realizacji badania sprawozdań finansowych wraz z przekazaniem sprawozdań z badania:

 • za rok obrotowy 2021 to dzień 31 marca 2022 roku,
 • za rok obrotowy 2022 to dzień 31 marca 2023 roku.

§8

Zapłata ceny za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań
z tych badań za lata obrotowe 2021 i 2022 nastąpi w dwóch równych częściach po sporządzeniu poszczególnych pisemnych sprawozdań z badań.

§9

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Rada Nadzorcza

 

 

 

Zakład Produkcji Opakowań Opakomet Sp. z o.o. pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt:

Kompleksowa termomodernizacja budynków Zakładu Produkcji Opakowań Opakomet sp. z o.o. w Łowiczu – ETAP 1

Koszt całkowity zadania: 1 024 252,00 PLN.

Kwota dofinansowania z WFOŚiGW: 547 243,00 PLN.

Zakres projektu obejmuje:

 • Docieplenie stropodachu budynku biurowego i portierni
 • Docieplenie ścian zewnętrznych budynku biurowego i portierni
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku biurowego i portierni oraz świetlików w dachu hali produkcyjnej
 • Modernizacja instalacji grzewczej i kotłowni
 • Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej.

http://www.zainwestujwekologie.pl/

Praca

ZPO OPAKOMET sp. z o.o. w Łowiczu zatrudni na stanowisko:

 • operatorka linii produkcyjnej
 • ustawiacz linii produkcyjnej
 • mechanik - ślusarz
 • elektryk – automatyk
 • tokarz - frezer
 • szlifierz

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: sekretariat|opakomet.lowicz.pl| |sekretariat|opakomet.lowicz.pl lub osobiste doręczenie na adres 99-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 98

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Zakład Produkcji Opakowań OPAKOMET sp. z o.o. w Łowiczu (99-400) ul. Armii Krajowej 98, tel. 46/8376875, sekretariat|opakomet.lowicz.pl| |sekretariat|opakomet.lowicz.pl, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Zakład Produkcji Opakowań OPAKOMET sp. z o.o. w Łowiczu danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: ido|opakomet.lowicz.pl| |ido|opakomet.lowicz.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania aktualnego procesu rekrutacyjnego ale nie dłużej niż przez 2 tygodnie od zakończenia procesu rekrutacyjnego, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres przedawnienia.

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem: sekretariat|opakomet.lowicz.pl| |sekretariat|opakomet.lowicz.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: ido|opakomet.lowicz.pl| |ido|opakomet.lowicz.pl.