Polska Grupa Opakowaniowa Opakomet S.A. w Krakowie ogłasza przetarg ofertowy

POLSKA GRUPA OPAKOWANIOWA OPAKOMET S.A.

adres : UL. Karola Łowińskiego 7D

31-752 Kraków

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Zarząd POLSKA GRUPA OPAKOWANIOWA OPAKOMET  S.A. z siedzibą w Krakowie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

 

 1. PRZEDMIOTY PRZETARGU

 

 1. Samochód osobowy:

 

 1. Marka – Skoda Superb III 2.0 TDI – CR MR 15
 2. Wersja – Active DSG
 3. Rok Produkcji  - 2018
 4. Przebieg – 186 586 km
 5. Numer VIN – TMBAH7NP4J7584424
 6. Kolor – srebrny
 7. Moc silnika 150 KM
 8. Stan Techniczny – bardzo dobry

 

Cena wywoławcza – 59 000 zł( słownie: pięćdziesiąt dziewięć  tysięcy ) netto

 

 1. Maszyna do produkcji z tworzyw sztucznych.

 

 1. Technologia - Wtrysk
 2. Producent – Arburg
 3. Typ – 420 C  1000 – 250
 4. Numer fabryczny 190313
 5. Rodzaj – Hydrauliczna
 6. Moc zainstalowana – 38 kW
 7. Rok produkcji 2003
 8. Siła zamykania 1000 kN
 9. Stan maszyny  - sprawna

 

Cena wywoławcza – 51 000 zł( słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy  złotych ) netto

 

 

 

 1. Maszyna do produkcji z tworzyw sztucznych.

 

 1. Technologia – Wtrysk
 2. Producent – Ferromatic
 3. Typ – K – TEC 350 S
 4. Numer fabryczny – 565204
 5. Rodzaj – Hydrauliczna
 6. Moc zainstalowana – 55 kW
 7. Rok Produkcji 2000
 8. Siła zamykania 3500 kN
 9. Stan maszyny  - sprawna

 

Cena wywoławcza – 82 300 zł( słownie: osiemdziesiąt dwa tysięcy  trzysta  złotych ) netto

 

 

 1. Maszyna do produkcji z tworzyw sztucznych.

 

 1. Technologia – wytłaczanie z rozdmuchem do produkcji opakowań 0,5 – 2 L.
 2. Producent – Comec
 3. Typ – MSB/D
 4. Numer fabryczny 100187
 5. Rodzaj Hydrauliczna
 6. Rok Produkcji 1987
 7. Ilość wózków  - 2
 8. Stan maszyny  - niesprawna

 

Cena wywoławcza – 18 000 zł( słownie: osiemnaście  tysięcy  złotych ) netto

 

 

 1. Maszyna do produkcji z tworzyw sztucznych.
 1. Technologia – wytłaczanie z rozdmuchem do produkcji opakowań 0,5 – 1 L.
 2. Producent – Battenfeld 
 3. Typ – V-K 1-3
 4. Numer fabryczny 4038
 5. Rodzaj Hydrauliczna
 6. Rok Produkcji 1991
 7. Ilość wózków  - 1
 8. Stan maszyny  - sprawna

 

Cena wywoławcza – 74 000 zł( słownie: siedemdziesiąt cztery tysięcy ) netto

 

 1. TRYB PRZETARGU

 

 1. Przetarg ofertowy
 2. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta :
 1. Imię i nazwisko lub nazwę.
 2. Adres.
 3. Numer telefonu.
 4. W przypadku osób fizycznych: PESEL lub NIP oraz w przypadku osób prawnych: NIP,REGON,KRS.
 5. Datę sporządzenia oferty.
 6. Oferowaną cenę netto.
 7. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem i warunkami przetargu.

 

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia ofert:
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w jednym egzemplarzu.
 2. Ofertę należy złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach 7 -15 w sekretariacie spółki lub przesłać na adres:

POLSKA GRUPA OPAKOWANIOWA OPAKOMET

Ul. Karola Łowińskiego 7 D

32 -752 Kraków.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium do dnia 16.11.2021 w wysokości 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku trwałego, które należy wpłacić na rachunek bankowy  POLSKIEJ GRUPY OPAKOWANIOWEJ OPAKOMET PKO PB S.A.: 84 1020 2892 0000 5702 0610 7660. W tytule przelewu proszę wpisać „Wadium – przedmiot przetargu”
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostaną zwrócone w terminie 7 dni po dokonaniu wyboru oferty.
 3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
 4. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od realizacji zakupu.
 5. Ostateczny termin składania ofert ustala się na 16.11.2021 roku do godziny 12.
 6. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 7. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie licytacji.

 

 1. Miejsce i termin udostępniania do obejrzenia przedmiotów sprzedaży

Przedmioty można oglądać na terenie zakładu POLSKIEJ GRUPY OPAKOWANIOWEJ OPAKOMET

w Krakowie na ulicy Karola Łowińskiego 7 D po uprzednim uzgodnieniu terminu tel. 691 963 090.

 

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania przetargowego:
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2021 roku o godz. 10 w biurze Spółki.
 2. Prowadzący przetarg, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.

 

 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
 1. Złożona została po terminie.
 2. Nie zawiera danych lub dokumentów o których mowa w punkcie II lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienie mogło by uznawać ją za nową ofertę.
 3. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 4. Organizatorowi przetargu przysługuje zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 5. Nie zostanie wniesione wadium.

 

 1. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

 

 1. Członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
 2. Podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego.
 3. Osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu.
 4. Małżonek, dzieci, rodzice I rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3.
 5. Osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

 

 

 

 

Polska Grupa Opakowaniowa Opakomet S.A. oferuje do sprzedaży

Samochód osobowy Renault Kangoo :

 • rok produkcji 2006,
 • przebieg 226 825 km.,
 • przegląd rejestracyjny do 24.05.2022,
 • numer VIN: VF1FC1DBF35828690,
 • w 2021 roku wykonany przegląd eksploatacyjny, remont układu hamulcowego oraz została przeprowadzona naprawa zawieszenia z przodu
 • stan techniczny – dobry

 

Oferowana cena sprzedaży: 6 138 zł netto

 

Wszelkie informacje odnośnie oferowanego samochodu można uzyskać pod numerem telefonu  

538-639-977

Polska Grupa Opakowaniowa Opakomet S.A. oferuje do sprzedaży

Samochód osobowy Hyundai i 20: 

 • rok produkcji 2013,
 • przebieg 287 044 km.,
 • przegląd rejestracyjny do 09.08.2022,
 • numer VIN: NLHBA51PADZ216458
 • stan techniczny – dobry

 

Oferowana cena sprzedaży: : 11 097 zł  netto

 

Wszelkie informacje odnośnie oferowanego samochodu można uzyskać pod numerem telefonu 

538-639-977

Polska Grupa Opakowaniowa Opakomet S.A. oferuje do sprzedaży

Samochód osobowy Fiat Punto:

 • rok produkcji 2014,
 • przebieg 56 066 km
 • przegląd rejestracyjny do 24.11.2021,
 • numer VIN: ZFA1990000P048830,
 • stan techniczny – dobry

 

Oferowana cena sprzedaży: 19 430 zł  netto.

 

Wszelkie informacje odnośnie oferowanego samochodu można uzyskać pod numerem telefonu  

538-639-977

 

Polska Grupa Opakowaniowa Opakomet S.A. oferuje do sprzedaży

Mieszalnik bębnowy 

 

 • producent Agro-Wikt
 • rok produkcji 2004
 • moc 1,1
 • urządzenie sprawne w dobrym stanie technicznym

 

Oferowana cena sprzedaży: 1 300 zł netto 

 

Wszelkie informacje odnośnie oferowanego samochodu można uzyskać pod numerem telefonu 

609 222 482

Polska Grupa Opakowaniowa Opakomet S.A. oferuje do sprzedaży

Wózek Hyster– rok produkcji 1990

 

 • Producent HysterRok produkcji 1990
 • Przebieg 5791 mth
 • Aktualna decyzja UDT z III 2021 o dopuszczeniu do ekspoloatacji
 • Urządzenie sprawne w dobrym stanie

 

Oferowana cena sprzedaży: 13 622 zł ( słownie: trzynaście tysięcysześćset dwadzieścia

dwa złotych) netto

Polska Grupa Opakowaniowa Opakomet S.A. oferuje do sprzedaży

Kompresorowe urządzenie Chłodnicze – rok produkcji 2000

 

 • Producent Reisner
 • Rok produkcji 2000
 • Stan techniczny dobry

 

Oferowana cena sprzedaży: 20 154zł netto

Polska Grupa Opakowaniowa Opakomet S.A. oferuje do sprzedaży

Wtryskarka CS- 88/63 - rok produkcji 1991

 

 • Rok produkcji
 • Wycofana z użytku w 2007 roku
 • Stan techniczny zły/złom

 

Oferowana cena sprzedaży: 2 239 zł netto

 

Polska Grupa Opakowaniowa Opakomet S.A. oferuje do sprzedaży

Chłodziarka wody lodowej - rok produkcji 1991

 

 • Producent Osaka Reiken
 • Rok produkcji 1991
 • Stan techniczny dobry

 

Oferowana cena sprzedaży: 15 209 zł  netto