Polska Grupa Opakowaniowa Opakomet S.A. oferuje do sprzedaży

 1. PRZEDMIOTY PRZETARGU
 1. Samochód ciężarowy:
 1. Marka – Volkswagen Amarok 3.0 TDI
 2. Wersja – Dark Label
 3. Rok Produkcji  - 2018
 4. Przebieg – 131 000 km
 5. Numer VIN – WV1ZZZ2HZKH007811
 6. Kolor – grafitowy
 7. Moc silnika 204 KM
 8. Stan Techniczny – bardzo dobry

Cena wywoławcza netto: 162 600 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy polskich złotych)

zdjęcie

 1. TRYB PRZETARGU
 1. Przetarg ofertowy
 2. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta :
 1. Imię i nazwisko lub nazwę.
 2. Adres.
 3. Numer telefonu.
 4. W przypadku osób fizycznych: PESEL lub NIP oraz w przypadku osób prawnych: NIP, REGON, KRS.
 5. Datę sporządzenia oferty.
 6. Oferowaną cenę netto.
 7. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem i warunkami przetargu.

 

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia ofert:
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w jednym egzemplarzu.
 2. Ofertę należy złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach 8 -15 w sekretariacie spółki lub przesłać na adres:

POLSKA GRUPA OPAKOWANIOWA OPAKOMET S.A.

Zakład produkcyjny w Łowiczu:

ul. Armii Krajowej 98

99-400 Łowicz

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium do dnia 28.07.2022 w wysokości 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku trwałego, które należy wpłacić na rachunek bankowy  POLSKIEJ GRUPY OPAKOWANIOWEJ OPAKOMET PKO PB S.A.: 84 1020 2892 0000 5702 0610 7660. W tytule przelewu proszę wpisać „Wadium – przedmiot przetargu”
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostaną zwrócone w terminie 7 dni po dokonaniu wyboru oferty.
 3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
 4. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od realizacji zakupu.
 5. Ostateczny termin składania ofert ustala się na 29.07.2022 roku do godziny 12:00.
 6. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 7. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie licytacji.

 

 1. Miejsce i termin udostępniania do obejrzenia przedmiotów sprzedaży

Przedmioty można oglądać na terenie zakładu POLSKIEJ GRUPY OPAKOWANIOWEJ OPAKOMET S.A.

w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 98, po uprzednim uzgodnieniu terminu tel. +48 506 156 007.

 

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania przetargowego:
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2022 roku o godz. 14:00 w biurze Spółki.
 2. Prowadzący przetarg, niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.

 

 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
 1. Złożona została po terminie.
 2. Nie zawiera danych lub dokumentów o których mowa w punkcie II lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienie mogło by uznawać ją za nową ofertę.
 3. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 4. Organizatorowi przetargu przysługuje zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 5. Nie zostanie wniesione wadium.

 

 1. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 1. Członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
 2. Podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego.
 3. Osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu.
 4. Małżonek, dzieci, rodzice I rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3.
 5. Osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.